PŘIHLÁSIT SE

Podmínky pro používání portálu klikprace.cz

 1. Úvodní ustanovení
  1. Definice pojmů
   1. Níže uvedené pojmy používané v těchto Podmínkách s velkými počátečními písmeny budou mít k nim přiřazený následující význam:
    „Podmínky“ znamená tyto Podmínky pro používání Portálu. Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele ve vztahu k Portálu a jeho používání.
    „Portál“ znamená internetové stránky Provozovatele umístěné na webové adrese www.klikprace.cz
    „Provozovatel“ znamená společnost Job4you CZ, s.r.o. IČ: 05449421, Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4, jako subjekt, který provozuje Portál.
    „Uživatel“ znamená každý subjekt, který používá Portál,tj. přistupuje k němu či využívá jeho funkcí, ať už jedná na účet svůj nebo na účet jiného.
    „Firma“ znamená společnost nebo jinou osobu s identifikačním číslem (IČ), na jejíž účet využívá Portál Firemní uživatel.
    „Firemní Uživatel“ znamená Uživatele, který používá Portál pro účely a na účet Firmy.
  2. Výkladová pravidla
   1. Kde se v těchto Podmínkách odkazuje na články či odstavce bez další specifikace, rozumí se tím články a odstavce těchto Podmínek.
   2. Pojmy definované v těchto Podmínkách v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.
  3. Práva k Portálu
   1. Vlastníkem Portálu je Provozovatel. Provozovatel je oprávněn, nikoli však povinen, provozovat Portál. Provozovatel je oprávněn provoz Portálu kdykoli přerušit či ukončit, a to podle své volby.
   2. Obsah Portálu včetně způsobu jeho uspořádání, tj. zejména jeho texty, grafické soubory a design, je chráněn právem duševního vlastnictví. Nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak, je jakékoli užití obsahu Portálu možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence ke konkrétnímu způsobu užití obsahu Portálu.
   3. Pokud Uživatel umístí na Portál či šíří jeho prostřednictvím jakékoli informace, poskytuje tím Provozovateli ve vztahu k takovým informacím bezúplatně nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci), a to v neomezeném rozsahu. Uživatel současně souhlasí s tím, že Provozovatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (udělit podlicenci).
 2. Používání Portálu
  1. Závaznost Podmínek
   1. Používání Portálu Uživatelem se řídí těmito Podmínkami. Používáním Portálu Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptuje je.
   2. V případě nesouhlasu s Podmínkami je Uživatel povinen se od Portálu neprodleně odhlásit a dále jej nepoužívat.
  2. Práva a povinnosti Uživatelů
   1. Uživatel je povinen se při používání Portálu zdržet jakéhokoli protiprávního jednání, jakož i jednání, v jehož důsledku může Provozovateli vzniknout majetková či nemajetková újma.
   2. Uživatel se zavazuje, že při používání Portálu nebude:
    1. a) zasahovat do zabezpečení, obsahu či způsobu uspořádání Portálu;
    2. b) uvádět nepravdivé či zkreslené údaje;
    3. c) vyvíjet snahu o získání neoprávněného přístupu k těm částem Portálu, které nejsou veřejně přístupné, včetně neoprávněného přístupu k účtu jiného Uživatele.
    4. d) adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím nevyžádané zprávy či informace;
    5. e) adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím zprávy či informace obsahující viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit Portál, majetek či zájmy Provozovatele nebo třetích osob;
    6. f) adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím informace, jejichž šíření či obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy či neoprávněně poškozuje práva či zájmy Provozovatele a/nebo třetích osob;
    7. g) šířit prostřednictvím Portálu informace o službách a/nebo funkcích, které mají konkurenční charakter vůči službám a/nebo funkcím Portálu, popř. jiných serverů provozovaných Provozovatelem; nebo
    8. h) používat Portál nebo jeho části jinak než pro vlastní potřebu, kopírovat obsah uložený na Portálu pro jiné než vlastní soukromé účely bez souhlasu Provozovatele, zasahovat do práv duševního vlastnictví Provozovatele nebo třetích osob.
   3. Uživatel je oprávněn používat Portál a využívat jeho funkce pouze v souladu s těmito Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Provozovatele uvedenými na Portálu.
  3. Registrace Uživatele
   1. Registraci provede Uživatel vyplněním příslušného formuláře na Portálu. Při registraci Uživatel zadá své registrační údaje v rozsahu emailová adresa a heslo a zvolí si přihlašovací údaje v rozsahu uživatelské jméno a heslo. Přístupové heslo by mělo obsahovat cifry i písmena a nemělo by být snadno uhodnutelné třetími osobami.
   2. Uživatel je v rámci registrace povinen uvádět pouze přesné, pravdivé a aktuální údaje. Zadání správné emailové adresy Uživatele je nutné pro dokončení registrace.
   3. Registrace prostřednictvím Portálu je podmíněna výslovnou akceptací těchto Podmínek a dále udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany Uživatele.
   4. Uživatel má možnost přístupu ke svým registračním údajům. V případě změny registračních údajů je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu tyto údaje prostřednictvím Portálu aktualizovat.
   5. Provozovatel může umožnit registraci Uživatele i přes sociální sítě.
  4. Registrace Firemního Uživatele
   1. Firemní Uživatel při registraci navíc zadá identifikační číslo Firmy, pro jejíž účely a na jejíž účet bude Portál používat.
   2. Pod jednou Firmou může být registrováno více Firemních Uživatelů. Registraci dalších Firemních Uživatelů schvaluje první zaregistrovaný Firemní Uživatel (tzv. administrátor).
  5. Ukončení registrace
   1. Provozovatel je oprávněn jednostranně a s okamžitou platností ukončit registraci Uživatele v případě, že Uživatel používá Portál v rozporu s těmito Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy nebo k újmě Provozovatele. O ukončení registrace ze strany Provozovatele bude Uživatel informován prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu Uživatele.
   2. Provozovatel si dále vyhrazuje právo ukončit registraci Uživatele (včetně vymazání jím vloženého obsahu), pokud Uživatel minimálně 2 roky neprovedl přihlášení ke svému účtu, který si vytvořil na Portálu Uživatele.
   3. Uživatel registrovaný prostřednictvím Portálu podle odstavce 2.3.1 je oprávněn ukončit svou registraci prostřednictvím Portálu. Registrace Uživatele v takovém případě skončí 5. dnem kalendářního měsíce následujícího po zadání příkazu k ukončení registrace Uživatelem.
   4. Zruší-li Uživatel registraci, veškeré informace, které Uživatel na Portál umístil, mohou být z Portálu smazány a odstraněny.
  6. Přístup na Portál
   1. Portál je veřejně přístupný prostřednictvím sítě internet, Provozovatel však za jeho dostupnost neodpovídá.Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i okamžitě bez předchozího upozornění změnit, pozastavit či zcela zrušit dostupnost Portálu zejména z důvodu úprav Portálu či aktualizace jeho obsahu.
   2. Registrovaný Uživatel může přistupovat k Portálu pomocí svých přihlašovacích údajů získaných postupem podle odstavce 2.3.1. Registrovaný Uživatel je oprávněn kdykoli prostřednictvím Portálu změnit heslo používané k přístupu na Portál.
   3. Provozovatel může umožnit Uživateli přístup na Portál i prostřednictvím sociálních sítí.
  7. Funkce Portálu
   1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i okamžitě bez předchozího upozornění změnit, pozastavit či zcela zrušit dostupnost funkcí Portálu zejména z důvodu jejich úprav či aktualizací.
   2. Dostupnost některých funkcí Portálu může být podmíněna registrací Uživatele; v takovém případě je tato informace uvedena u příslušné funkce Portálu. Firemním Uživatelům mohou být nabízeny jiné funkce než běžným Uživatelům.
   3. Některé funkce Portálu mohou být zpoplatněny. V takovém případě bude Uživatel o zpoplatnění funkce informován před jejím využitím.
 3. Bezpečnostní politika Portálu
  1. Odpovědnost Uživatele
   1. Uživatel je plně odpovědný za ochranu počítače, jehož prostřednictvím navštěvuje Portál, včetně hardwaru, softwaru a dat uložených na tomto počítači. Uživatel nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost dat stažených z Portálu; zejména je povinen si ověřit, zda tato data neobsahují viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit počítač Uživatele či počítače třetích osob. Provozovatel doporučuje Uživatelům, aby při používání Portálu měli vždy aktivován aktualizovaný antivirový program poskytující dostatečnou míru zabezpečení počítače.
   2. Uživatel bere na vědomí, že zprávy či informace, která umístí na Portál či šíří jeho prostřednictvím, mohou být využity třetí osobou. Uživatel v této souvislosti bere navědomí rizika, která pro něj vyplývají z použití jeho dat ze strany třetích osob. Provozovatel je oprávněn přesunout informace umístěné Uživatelem na Portál do jiné sekce Portálu v případě, že Uživatelem zvolená kategorie neodpovídá jejich obsahu.
   3. Uživatel je povinen uchovat v tajnosti a nezpřístupnit žádné třetí osobě své přihlašovací údaje nebo jakékoli jiné identifikátory využívané pro přístup na Portál. Uživatel vždy odpovídá za jakýkoli úkon, při kterém budou použity jeho přihlašovací údaje nebo jiné identifikátory využívané pro přístup na Portál. Provozovatel nepožádá Uživatele o sděleníjeho hesla za jiným účelem, než je umožnění registrované hopřístupu na Portál. Pokud se Uživatel dozví o neoprávněném použití svých přihlašovacích údajů nebo jiných identifikátorů,které využívá pro přístup na Portál, je o tom povinen Provozovatele neprodleně informovat. Pokud Uživatel používá k registrovanému přístupu na Portál veřejně přístupný počítač,měl by po ukončení používání Portálu vymazat z paměti počítače veškeré dočasné soubory, ve kterých by jeho přihlašovací údaje mohly být uloženy.
   4. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost dat, která jsou elektronicky přenášena na Portál či stahována z Portálu, zejména ochrana před jejich zneužitím ze strany třetích osob. Provozovatel však nenese jakoukoli odpovědnost za případné zachycení a/nebo zneužití dat, která jsou přenášena na Portál nebo stahována z Portálu,třetí osobou.
   5. Uživatel odpovídá za data a informace, která umístí na Portál.
  2. Odpovědnost Provozovatele
   1. Provozovatel vyvíjí úsilí k tomu, aby na Portálu byly uvedeny pouze přesné a aktuální informace; Provozovatel však nezaručuje přesnost, úplnost či aktuálnost informací uvedenýchna Portálu. Portál může obsahovat též určité historické informace; takové informace nelze považovat za aktuální.
   2. Provozovatel není odpovědný za obsah Portálu, pokud byl tento obsah umístěn na Portál Uživatelem.
   3. Provozovatel je oprávněn, nikoli však povinen, kdykoli změnit obsah Portálu.
   4. Provozovatel je oprávněn kdykoli odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s těmito Podmínkami či obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, nebo svým obsahem odporuje zájmům Provozovatele. Provozovatel je zejména oprávněn odstranit obsah, který je nepravdivý či klamavý, zasahuje do práv a oprávněných zájmů třetích osob, který je diskriminující z hlediska pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, nebo který propaguje násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání, a to bez souhlasu Uživatele.
   5. Provozovatel je dále oprávněn vymazat obsah Portálu, který je nesmyslný nebo nesouvisí se zaměřením Portálu.
   6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikne Uživateli v důsledku používání Portálu.
   7. Uživatel je povinen chránit své registrační údaje před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití registračních údajů, nebo za jakoukoliv újmu třetích osob vzniklou z důvodu takového zneužití.
   8. Provozovatel není agenturou práce a negarantuje Uživatelům zprostředkování zaměstnání.
   9. Provozovatel není odpovědný za škody způsobené vyšší mocí nebo technickými poruchami třetích osob.
  3. Odkazy
   1. Portál může obsahovat odkazy na webové stránky odlišné od Portálu. Pokud Uživatel tyto odkazy využije, opustí tím Portál. Provozovatel nepřezkoumává obsah webových stránek třetích stran ani jejich zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od bezpečnostní politiky Portálu. Webové stránky třetích stran, na které odkazuje Portál, nepodléhají kontrole Provozovatele a Provozovatel nečiní ohledně těchto stránek žádná prohlášení. Provozovatel neodpovídá za dostupnost a obsah těchto webových stránek či za výrobky a služby, které jsou jejich prostřednictvím nabízeny. Provozovatel neodpovídá za zpracování osobních údajů, které Uživatel poskytne třetí straně prostřednictvím takových webových stránek.
 4. Zasílání obchodních sdělení
  1. Uživatel souhlasí s tím, aby mu na jeho emailovou adresu byla zasílána obchodní sdělení týkající se používání Portálu a služeb a funkcí, které jsou prostřednictvím Portálu zpřístupněny. Udělený souhlas je Uživatel oprávněn kdykoli odvolat zasláním příslušné zprávy na emailovou adresu podpory uvedenou v kontaktech na stránkách Portálu.
 5. Prohlášení o cookies
  1. Pro správnou funkci Portálu je někdy nezbytné umístit tzv. cookies na zařízení Uživatele. Cookies jsou malé soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení Uživatele v okamžiku, kdy tyto stánky Uživatel začne využívat.
  2. V rámci Portálu jsou používány následující cookies:
   1. a) Login token
   2. b) ID uživatele
   3. c) username
   4. d) datum expirace tokenu
   5. e) email
   6. f) jméno a příjmení
   7. g) url Avatara
   8. h) frekvence zasílání emailů
   9. i) uživatelské role
  3. V nastavení svého prohlížeče může Uživatel používání cookies zakázat.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Neplatnost ujednání
   1. Bude-li příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o neplatnosti, nevymahatelnosti či neúčinnosti jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek, nemá to vliv na zbývající ustanovení; tato ustanovení zůstávají nadále platná, účinná a vymahatelná.
  2. Jurisdikce
   1. Portál je umístěn a provozován v České republice a veškerá ujednání uvedená v těchto Podmínkách se řídí právními předpisy státu Česká republika. K rozhodování případných sporů souvisejících s používáním Portálu jsou příslušné soudy v České republice.
  3. Změna Podmínek
   1. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky. O chystané změně Podmínek bude Provozovatel alespoň 14 dnů předem informovat prostřednictvím Portálu a registrované Uživatele prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu Uživatele. Uživatelé jsou povinni sledovat aktuální znění těchto Podmínek; pokud Uživatel používá Portál i po změně Podmínek, má se za to, že s upraveným zněním Podmínek souhlasí.
  4. Účinnost Podmínek
   1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 5.10.2016.