PŘIHLÁSIT SE

Obchodní podmínky pro používání služeb zpřístupněných prostřednictvím portálu klikprace.cz

 1. Úvodní ustanovení
  1. Definice pojmů
   1. Níže uvedené pojmy používané v těchto Obchodních podmínkách s velkými počátečními písmeny budou mít k nim přiřazený následující význam:
    „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění.
    „Obchodní podmínky“ znamená tyto obchodní podmínky pro užívání služeb zpřístupněných prostřednictvím Portálu vydané Poskytovatelem.
    „Objednávka“ znamená právní jednání, kterým Zákazník činí Poskytovateli návrh na uzavření Smlouvy.
    „Podmínky“ znamená Provozovatelem vydané podmínky pro používání Portálu, které jsou závazné pro každý subjekt, který používá Portál, tj. přistupuje k němu či využívá jeho funkcí, ať už jedná na účet svůj nebo na účet jiného.
    „Portál“ znamená internetové stránky provozované společností Job4you CZ, s.r.o. IČ: 05449421, Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4, umístěné na webové adrese www.klikprace.cz.
    „Poskytovatel“ znamená společnost Job4you CZ, s.r.o. IČ: 05449421, Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4, jako subjekt poskytující Služby.
    „Služby“ znamená zpoplatněné služby zpřístupněné prostřednictvím Portálu, které Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi.
    „Smlouva“ znamená smlouvu o poskytování Služby uzavřenou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
    „Zákazník“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je registrovaným uživatelem Portálu a která má zájem uzavřít s Poskytovatelem Smlouvu.
    „Zvláštní obchodní podmínky“ znamená zvláštní obchodní podmínky, které je Poskytovatel oprávněn vydat pro konkrétní Službu.
  2. Výkladová pravidla
   1. Kde se v těchto Obchodních podmínkách odkazuje na články či odstavce bez další specifikace, rozumí se tím články a odstavce těchto Obchodních podmínek.
   2. Pojmy definované v těchto Obchodních podmínkách v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.
  3. Úprava právních vztahů
   1. Vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování a využívání Služeb se řídí Smlouvou, Zvláštními obchodními podmínkami (pokud byly ve vztahu k využívané Službě Poskytovatelem vydány) a těmito Obchodními podmínkami.
   2. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty, kterými se řídí vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování a využívání Služeb, mají přednost ustanovení Smlouvy, následně ustanovení Zvláštních obchodních podmínek (pokud byly ve vztahu k využívané Službě Poskytovatelem vydány) a následně ustanovení těchto Obchodních podmínek.
 2. Přehled služeb
  1. Inzerce
   1. Inzerce je Služba, která umožňuje Zákazníkovi prezentovat inzerát s nabídkou vztahující se k jedné pracovní pozici.
  2. Hromadná komunikace s neúspěšnými uchazeči
   1. Hromadná komunikace s neúspěšnými uchazeči je Služba, která umožňuje Zákazníkovi individuální nebo hromadné zamítnutí uchazečů o inzerovanou pracovní pozici, a odeslání zamítacího e-mailu na adresu uchazeče.
  3. Další služby
   1. Poskytovatel může nabízet a poskytovat Zákazníkům prostřednictvím Portálu i jiné než výše uvedené Služby. Nebude-li mezi Poskytovatelem a Zákazníkem sjednáno písemně jinak, uplatní se i ve vztahu k takovým Službám tyto Obchodní podmínky.
 3. Poskytování Služeb
  1. Objednávka služeb
   1. Poskytovatel poskytuje Službu na základě Objednávky od Zákazníka. Objednávka se považuje za návrh na uzavření Smlouvy. Zákazník je oprávněn Objednávku odvolat, pokud její odvolání bude doručeno Poskytovateli dříve, než dojde k akceptaci Objednávky Partnerem a uzavření Smlouvy.
   2. Objednávku učiní Zákazník prostřednictvím potvrzení dialogového okna s nabídkou Služby, případně učiní Objednávku jiným způsobem dohodnutým s Poskytovatelem.
   3. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a změnit vložené údaje.
   4. Poskytovatel není povinen akceptovat Objednávku. O neakceptování Objednávky bude Poskytovatel Zákazníka informovat na jeho e-mailovou adresu. Poskytovatel může odmítnout Objednávku zejména v případě, že:
    a) Zákazník porušuje či v minulosti porušil své povinnosti vůči Poskytovateli, zejména má-li Poskytovatel za Zákazníkem neuhrazené splatné pohledávky; nebo
    b) Objednávka učiněná Zákazníkem je v rozporu se Zvláštními obchodními podmínkami (pokud byly Poskytovatelem k objednávané Službě vydány), Obchodními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy či neoprávněně poškozuje práva či zájmy Poskytovatele a/nebo třetích osob.
   5. Pokud Poskytovatel nebude postupovat podle odstavce 3.1.4, potvrdí akceptaci Objednávky a uzavření Smlouvy na kontaktní e-mail uvedený Zákazníkem při registraci na Portál, a to bez zbytečného odkladu.
  2. Uzavření Smlouvy
   1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je akceptace Objednávky oznámena Zákazníkovi na jeho e-mail podle čl. 3.1.5 nebo zahájením plnění Služeb, které Zákazník poptal v Objednávce, ze strany Poskytovatele, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
   2. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Zvláštní obchodní podmínky (pokud byly Poskytovatelem k poskytované Službě vydány) a tyto Obchodní podmínky.
   3. Smlouva je u Poskytovatele archivována za účelem jejího řádného splnění a není přístupná třetím stranám. Smlouva je poskytnuta Zákazníkovi bezprostředně po jejím uzavření spolu s Obchodními podmínkami a případně Zvláštními obchodními podmínkami ve formě umožňující jejich archivaci. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
   4. Ve Smlouvě je uvedeno, kdy má Poskytovatel započít s poskytováním objednané Služby.
  3. Cena Služeb a platební podmínky
   1. Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu Služeb. Nebude-li mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ve Smlouvě sjednáno jinak, cena Služeb bude stanovena podle ceníku Služeb účinného ke dni doručení Objednávky Poskytovateli. Aktuální ceník Služeb (včetně případných chystaných změn) je dostupný na Portálu.
   2. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit ceník Služeb. O změně ceníku Služeb bude Poskytovatel informovat vždy alespoň 14 dnů předem prostřednictvím Portálu a prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka. V případě podstatného zvýšení ceny má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy.
   3. Cena za Služby je splatná na základě daňového dokladu – faktury. Zákazník souhlasí s tím, že faktury budou Poskytovatelem vystavovány v elektronické podobě a zasílány na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při registraci na Portál.
   4. Poskytovatel vystaví Zákazníkovi fakturu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní po uzavření Smlouvy. Faktura je splatná 14 dní po vystavení, není-li dohodnuto jinak.
   5. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje první den poskytování Služby, nebo den vystavení faktury Poskytovatelem, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
   6. Úhradu ceny za Služby lze provést pouze bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře.
   7. Zákazník nemá nárok na slevu či vrácení uhrazené ceny za Služby či její části v případě, že nevyužije objednané Služby.
   8. Poskytovatel si vyhrazuje právo podmínit poskytnutí Služby uhrazením zálohy či celé ceny za Služby. O takovém rozhodnutí bude Poskytovatel Zákazníka bez zbytečného odkladu informovat.
   9. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny za objednanou Službu či její části je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služby až do uhrazení splatné ceny v plné výši. Zákazník nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služby o dobu, po kterou bylo poskytování Služby přerušeno z důvodu prodlení Zákazníka s úhradou ceny Služby, a nepřísluší mu z tohoto důvodu ani žádný jiný nárok vůči Poskytovateli.
   10. V případě prodlení Zákazníka s platbou ceny Služby podle uzavřené Smlouvy je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
   11. Zákazník není oprávněn započítat jakékoli své pohledávky za Poskytovatelem proti pohledávkám Poskytovatele za Zákazníkem vzniklým na základě Smlouvy. Zákazník není oprávněn zastavit či postoupit jakékoli své pohledávky za Poskytovatelem na třetí osobu.
  4. Reklamace
   1. Jestliže dojde k přerušení poskytování Služby z důvodu pozastavení funkce Portálu (zejména při jeho úpravách nebo aktualizacích Portálu jeho provozovatelem), má Zákazník nárok na prodloužení poskytování Služby o dobu, po kterou bylo poskytování Služby přerušeno.
  5. Trvání Smlouvy
   1. Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena.
   2. Smlouva může zaniknout také dohodou Zákazníka a Poskytovatele a/nebo výpovědí Smlouvy z důvodů uvedených v odstavcích 3.5.3, 3.5.4 a 3.5.5.
   3. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, z následujících důvodů hodných zvláštního zřetele:
    a) Zákazník neuhradil cenu za Službu řádně a včas; nebo
    b) Zákazník porušil či porušuje jiné své povinnosti vůči Provozovateli.
   4. V případě, že Zákazník porušil nebo porušuje jiné své povinnosti vůči Poskytovateli méně závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět se 14 denní výpovědní dobou.
   5. Zákazník je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby, jestliže dojde k neoprávněnému přerušení poskytování Služby na dobu delší než 3 pracovní dny v celku, s výjimkou případů, kdy bylo přerušení způsobeno událostí vyšší moci mimo kontrolu Poskytovatele. Jestliže dojde k výpovědi Smlouvy podle tohoto odstavce, Poskytovatel vrátí Zákazníkovi alikvotní část uhrazené ceny Služby.
 4. Mlčenlivost
  1. Mlčenlivost
   1. Zákazník i Poskytovatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují zejména informace o zájemcích, klientech, know-how, obchodních a platebních podmínkách, jakož i další informace, které byly získány od druhé strany Smlouvy a které byly druhou stranou Smlouvy označeny za důvěrné. Zákazník a Poskytovatel se zavazují, že veškeré důvěrné informace, které jim druhá strana Smlouvy svěřila:
    a) budou udržovat v tajnosti;
    b) zajistí, aby k nim neměly přístup třetí osoby;
    c) nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany Smlouvy; a
    d) nepoužijí tyto důvěrné informace k jiným účelům než k plnění Smlouvy.
   2. Povinnost mlčenlivost trvá vždy 1 rok od ukončení Smlouvy.
 5. Ustanovení pro spotřebitele
  1. Ustanovení pro spotřebitele
   1. Tento oddíl Obchodních podmínek se vztahuje pouze na vztahy se Zákazníky, kteří jsou při uzavření Smlouvy v postavení spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku.
   2. Uzavřením Smlouvy potvrzuje Zákazník-spotřebitel, že mu Poskytovatel v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy poskytl veškeré informace vyžadované příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele, nebo mu byly tyto informace zřejmé ze souvislostí. Zákazník-spotřebitel souhlasí s poskytnutím těchto informací v elektronické textové podobě.
   3. V případě, že byla Smlouva uzavřena mimo obchodní prostory Poskytovatele nebo distančním způsobem, má Zákazník-spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Zákazník-spotřebitel povinen Poskytovatele o svém odstoupení od Smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným na adresu sídla Poskytovatele nebo na e-mailovou adresu info@klikprace.cz).
   4. Zákazník-spotřebitel výslovně žádá Poskytovatele, aby započal s poskytováním Služby v termínu sjednaném ve Smlouvě a nečekal na uplynutí čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Pokud Zákazník-spotřebitel odstoupí od Smlouvy poté, co Poskytovatel započal s plněním Služby, je Zákazník-spotřebitel povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část ceny za Služby.
   5. Odstoupí-li Zákazník-spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Poskytovatel přijaté peněžní prostředky (jejich část) do čtrnácti dnů od doručení oznámení o odstoupení. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který použil Zákazník-spotřebitel.
   6. V případě vadného plnění Smlouvy má Zákazník-spotřebitel na základě písemné reklamace učiněné bez zbytečného odkladu po poskytnutí vadné Služby (dopisem zaslaným na adresu sídla Poskytovatele nebo na e-mailovou adresu info@klikprace.cz) právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z ceny za Službu. Zákazník-spotřebitel nemá nárok na odstranění vady ani slevu z ceny, pokud k vadnému plnění došlo v důsledku vadnosti podkladů dodaných Zákazníkem-spotřebitelem, pokud tato vadnost nebyla zjevně rozeznatelná při přijetí Objednávky.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Neplatnost ujednání
   1. Bude-li příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o neplatnosti, nevymahatelnosti či neúčinnosti jakéhokoli ustanovení těchto Obchodních podmínek, nemá to vliv na zbývající ustanovení; tato ustanovení zůstávají nadále platná, účinná a vymahatelná.
  2. Jurisdikce
   1. Poskytovatel má sídlo a vyvíjí svou činnost v České republice, veškerá ujednání uvedená v těchto Obchodních podmínkách se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování případných sporů ze Smlouvy jsou příslušné české soudy.
  3. Změna Podmínek
   1. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky. O chystané změně Obchodních podmínek bude Poskytovatel alespoň 14 dnů předem informovat prostřednictvím Portálu a prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka. Pokud Zákazník využívá Služby i po změně Obchodních podmínek, má se za to, že s upraveným zněním Obchodních podmínek souhlasí.
  4. Účinnost Obchodních podmínek
   1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.10.2016.