Souhlas se zpracováním osobních údajů firmou a poučení o právech zákazníka

 1. Úvodní informace

  SpolečnostJob4you CZ, s.r.o. IČ: 05449421, Tylova 473/27, Plzeň 301 00, (dále jen „Správce“) poskytuje služby prostřednictvím internetového portálu na adrese www.klikprace.cz (dále jen „Služby“).
  Tento dokument obsahuje podmínky zpracování osobních údajů zákazníka (fyzické osoby) při poskytování Služeb.

 2. Účel zpracování osobních údajů

  Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy o poskytování Služeb uzavřené mezi Správcem a zákazníkem a zasílání obchodních sdělení týkajících se Služeb zákazníkovi.

 3. Rozsah zpracování osobních údajů

  Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v rozsahu (i) údajů poskytnutých Správci zákazníkem při učinění objednávky; (ii) identifikačních údajů zákazníka poskytnutých Správci provozovatelem portálu www.klikprace.cz; a (iii) údajů o poskytnutých Službách shromážděných Správcem.

 4. Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy o poskytování Služeb a dále do konce kalendářního roku, v němž bylo ukončeno plnění smlouvy o poskytování Služeb, a po dobu tří následujících kalendářních let. Tím není dotčeno právo Správce využívat emailovou adresu zákazníka k zasílání obchodních sdělení, a to až do odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení zákazníkem podle bodu 8.1 níže.

 5. Další informace o zpracování osobních údajů
  1. Způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
  2. Zpracovatelé osobních údajů.Správce při zpracování osobních údajů zákazníků Služeb nevyužívá žádné zpracovatele.
  3. Příjemci osobních údajů. Správce při zpracování osobních údajů zákazníků Služeb nepředává jejich osobní údaje žádným příjemcům.
 6. Poučení o právech zákazníků
  1. Právo zákazníka na přístup k osobním údajům. Zákazník má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  2. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů.Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Správci své osobní údaje ani udělit Správci souhlas s jejich zpracováním; poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Pokud se však rozhodne neudělit Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, nebude moci učinit objednávku Služby. Odvolání souhlasu zákazníka se zasíláním obchodních sdělení však nebude mít žádný vliv na možnost využívat Služby.
  3. Další práva zákazníka. Každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
  4. Kontakt pro dotazy a informace ohledně zpracování osobních údajů. . Zákazník je oprávněn se obrátit na Správce s dotazem ohledně zpracování osobních údajů prostřednictvím emailové adresy info@klikprace.cz.
 7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Zákazník souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

 8. Ukončení zpracování osobních údajů
  1. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zákazník je oprávněn kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů nebo souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to zasláním příslušné zprávy na emailovou adresu info@klikprace.cz
  2. Zpracovávání osobních údajů po ukončení registrace. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) nebo e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů), v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu za účelem plnění Smlouvy nebo ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce, příjemce osobních údajů nebo jiné dotčené osoby.